Adatvédelmi Nyilatkozat

THYLIA KFT. ADATVÉDELMI NYILATKOZATA
 
Az adatvédelem kiemelten fontos a THYLIA Kft. számára, és az Ön személyes adatai
feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan kíván eljárni. Ezért jelen dokumentumban
tájékoztatást talál arról, hogy a Kft. hogyan dolgozza fel és védi a személyes adatokat.
 
Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat megalkotását az alábbi jogszabályok alapozzák meg:
 
1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről
2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól
2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről
 
Ki az adatkezelő?
A THYLIA Kft. (a továbbiakban Kft.) (székhelye: 1031 Budapest, Nánási út 2/a) kezeli azokat
a személyes adatokat, amelyeket Ön megad, és ez a Kft. felel a személyes adataiért a
vonatkozó adatvédelmi törvények és más jogszabályok értelmében.
 
Thylia Oktatási és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Thylia Kft.
Cégjegyzékszám.: 01-09-928143,
Adószám: 14966848-1-41
Bankszámlaszám: 11702012-20000538
Releváns kapcsolattartási adatok:
Horváth Karola Linda
E-mail: [email protected]
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
Jelen nyilatkozatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig
megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen
akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel,
illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és
az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül, az adaton végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,
valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-
vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges.
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az
Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos
jogállást élvez.
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
 
 
Milyen célból és milyen adatokat tárol az Adatkezelő?
Az Adatkezelő az alapító okiratban meghatározott céljai megvalósítása során végzett
tevékenységeivel összefüggésben tárol adatokat, ennek megfelelően az adatkezelés célja:
 
 Marketing és információs célú hírlevélre való feliratkozás
 Egyéni konzultációk és egészséget támogató gépek és berendezések használatának
igénybevétele
 Tanfolyamokhoz, előadások, meditációkhoz való hozzáférés biztosítása
 Tanfolyamokhoz kapcsolódó oktató anyagok, jegyzetek, hanganyagok adathordozóinak
kézbesítése
 
Egészségprogram keretében
a Thylia Oktatási és Tanácsadó Kft. a TÉRA Alapítvánnyal (1031 Budapest, Nánási út
2/A IV. em 61. Nyilvántartási szám: 01-01-0012464, Statisztikai szám: 18906114-9499-
56901, Adószám: 18906114-1-41)
a köztük lévő együttműködési megállapodásban szabályozott módon előadásokat,
kurzusokat, meditációkat, egyéni konzultációkat, tanfolyamokat szervez, melynek
támogatására honlapot működtet, hírleveleket, tájékoztatókat, meghívókat küld,
továbbá online megvásárolható tanfolyamokat, kiegészítő hanganyagokat készít. A
hírlevélre való feliratkozáshoz, valamint a tanfolyamok működtetéséhez személyes
adatokat (e-mail címet, illetve nevet és telefonszámot kezel és tárol, a megrendelt
hanganyagok adathordozón történő kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat
(név, cím, telefonszám) kezel, tárol és továbbít, az egyéni konzultációk során további
adatokat (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum), az egészséget
támogató gépek, berendezések használatához további, a gépek
használhatóságának eldöntéséhez szükséges egészségi állapotra vonatkozó
információkat tárol.
 
A weblap látogatóinak adatai
Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét,
sem más személyes adatot nem rögzít.
Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak HTML kódja web analitikai mérések céljából
független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A
mérés kiterjed a konverziók követésére is. A web analitikai szolgáltató személyes adatokat
nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas
adatokat kezel. Jelenleg a web analitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás
keretében.
Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún.
remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló
technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő
weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával
mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott
hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon
jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák,
személyazonosításra nem alkalmasak.
 
A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a
böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően,
de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg.
A weblapon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – sütit, azaz egy-egy
karaktersorozatot tartalmazó kis text formátumú adatfájlt – küldünk a látogató
számítógépére, amelyek révén annak böngészője egyedileg beazonosítható lesz.
Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén
keresztül történik. A cookie-k nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, nevet, címet,
email címet. Ezekkel a cookie-kal csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét
tároljuk, más információt nem.
A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a
felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket
jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek
internetes webhelyein.
A cookie-t a felhasználó törölni tudja a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében
a cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások
menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
A felhasználó a Google kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatja le a Google cookie-jait. A
megjelenő hirdetéseket letilthatja az erre szolgáló X ikon segítségével is.
További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi
elérhetőségeken olvasható:
http://www.google.com/privacy.html
https://www.facebook.com/about/privacy/
 
Hírlevélhez kapcsolódó adatkezelés biztonsága
Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapok hírlevelére való feliratkozóknak időszakonként
- nem rendszeres gyakorisággal - újdonságokat, híreket, elemzéseket, blog bejegyzéseket
és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket kézbesít. A hírlevélre való feliratkozáshoz az e-
mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez, valamint a
kurzusokra jelentkezőktől telefonszám megadását kérjük, amely a személyes
tájékoztatáshoz szükséges.
Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A leiratkozás
lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja.
A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.
 
Mennyi ideig tárolják az Ön adatait?
- Az adatkezelés céljának fennállásáig.
 
- A hírlevélről való leiratkozásig vagy a hírlevél megszüntetéséig.
- Az adatot rendelkezésre bocsájtó személy, (kiskorú esetében törvényes képviselője) által, a
személyes adatok kezelésére adott engedély visszavonását követő 10 napig. 
 
Hol tárolják az adatait?
 
Az Öntől kért adatokat a Kft. a székhelyén tárolja, de fenntartja a jogot, hogy szükség esetén
adatfeldolgozó részére továbbítsa. A személyes adatok bármilyen átvitele a vonatkozó
törvényeknek megfelelően történik, azokat csak az EU-n és az EGT-n belül kezelik.
 
Ki fér hozzá az adataihoz?
Az adatait a Kft. nem osztja meg senkivel, csak jogszabályi kötelezés esetén.
A Kft. tájékoztatja Önt, hogy adatait soha nem adja tovább, nem értékesíti vagy cseréli el
marketingcélokból a Kft-n kívül álló külső felekkel. A harmadik feleknek továbbított adatokat
csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használja fel.
Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és
szolgáltatásait veszi igénybe:
Fizetéshez szükséges adatfeldolgozók
Név: OTP Bank NYRT.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor. u. 16.
Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.:01-10-041585
Adószáma: 10537914-4-44
Honlap: www.otpbank.hu
Továbbított adatok köre: név, bankszámlaszám
Külső Adatfeldolgozók:
Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adószám: 10901232-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Honlap: www.posta.hu
 
Továbbított adatok köre: felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím,
szállítási név és cím, csomagfelvételi név és cím, utánvét összege.
 
Mi a feldolgozás jogalapja?
Személyes adatainak minden egyes feldolgozásakor a Kft. tájékoztatja Önt, hogy a
személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul, vagy szerződés megkötéséhez
szükséges, valamint kötelező-e a személyes adatok megadása, illetve ennek
megtagadásának mik a lehetséges következményei.
 
Mik az Ön jogai?
Hozzáférési jog:
Önnek bármikor joga van információt kérni a Kft. által tárolt személyes adatairól. Vegye fel a
kapcsolatot a Kft-vel, és személyes adatait e-mailben elküldjük a jelzett e-mail címre.
Hordozhatósághoz való jog:
Amikor a Kft. az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján dolgozza fel személyes
adatait, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép
által olvasható formátumban a Kft. átadja Önnek vagy egy Ön által megjelölt másik fél
részére. Ez csak az Ön által a Kft. számára megadott személyes adatokra vonatkozik.
A helyesbítés joga:
Önnek joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek,
beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.
A törléshez való jog:
 
Önnek jogában áll bármely, a Kft. által feldolgozott személyes adatainak törléséhez
bármikor, kivéve a következő szituációkat:
 
- folyamatban lévő ügye van a Kft-vel
- rendezetlen tartozása van a Kft. felé, a fizetési módtól függetlenül
- jogszabály kötelező előírása miatt, a Kft-vel kapcsolatos ügylethez köthető
személyes adatait könyvelési célokból kell kezelni.
 
Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:
Önnek joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely a Kft. jogos érdeke
szerint történik. A Kft. nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a
folyamatot illetően a Kft. jogos érdekét bizonyítani tudja, amely felülírja az Ön érdekeltségét
és jogait, vagy jogi kárigény következtében.
 
A korlátozás joga:
Joga van kérelmezni, hogy a Kft. korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő
körülmények között:
 
- Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben a Kft. jogos érdeke alapján, a Kft. korlátozza
az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.
- Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, a Kft-nek korlátoznia kell az ilyen adatok
feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
- Ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti
személyes adatai korlátozását
- Ha a Kft-nek már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése
érdekében még meg kell tartania azokat.
 
Hogyan gyakorolhatja a jogait?
Bármikor kapcsolatba léphet velük a [email protected] e-mail címen.
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –
törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy az Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről
(székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és
milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.
 
A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.
A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, ha az
hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az
adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés
céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése
(továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes
adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény
lehetővé teszi.
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és
annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az
adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –
megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett
intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az
adatvédelmi hatósághoz fordulhat.
 
A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:
Ha úgy gondolja, hogy a Kft. a személyes adatait helytelenül kezeli vagy dolgozza fel, lépjen
kapcsolatba a Kft-vel. Önnek joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál is, melynek
címe:
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefonszáma: +36 1 391 1400 fax: +36 1 391 1410
E-mail: [email protected]
Hírlevél küldésben résztvevő külső szolgáltatók, melyek név és email cím adatokat kezelnek:
 MailChimp (The Rocket Science Group, LLC)
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
 Tárhely szolgáltató: Webonic Kft., Web-Server Kft.
 
Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan
technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról,
ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet
nyújt.
 
Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:
Előfordulhat, hogy a Kft-nek frissítenie kell az Adatvédelmi nyilatkozatát. Az Adatvédelmi
nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon.