Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Thylia Kft. (a továbbiakban: TÉRA) által üzemeltetett honlapokról elérhető, a https://www.terakademia.hu/ című honlapon működő  vásárlások során TÉRA és a vásárló között létrejövő szerződéseket.
 
1. TÉRA adatai
Cégnév: Thylia Kft.
Székhely: 1031 Budapest, III. kerület 3, Nánási út 2. A.ép. 4.em. 61.
Cégjegyzékszám: 01-09-928143
Adószám: 14966848-1-41
E-mail: [email protected]
Telefon: +36 20 383 5358
 
2. A vásárlás menete
a. A tanfolyam kiválasztása
A vásárló a weboldalon böngészhet az adott tanfolyamok között. Kétféle tanfolyam típus létezik. Azon tanfolyamok, melyek egy időpontban kerülnek megrendezésre és egyösszegben megfizethetőek, a tanfolyamra való jelentkezés folyamán eljut a látogató a fizetési folyamathoz. Azon tanfolyamok, melyek több időpontosak, illetve több naposak, részletfizetési lehetőséggel fizethetőek meg. Ezen befizetésekhez TÉRA minden jelentkező számára egyedi fizetési azonosítót küld emailben, a fizetési instrukciókkal együtt. A jelentkezőnek az emailben megadott egyedi azonosítót, illetve az adott részlet megfizetéséhez szükséges összeget kell megfizetnie.
 
b. Regisztráció, adatszolgáltatás
A tanfolyamra való jelentkezéshez a vásárlónak szükséges megadnia a következő adatokat: név, email cím, telefonszám. TÉRA a tanfolyamra jelentkezők adatait az Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott módon kezeli.
 
c. Jelentkezési adatok feldolgozása
TÉRA a jelentkezés beérkezésétől számított 24 órán belül feldolgozza a jelentkezést, és szükség esetén felveszi a vásárlóval a kapcsolatot a megadott elérhetőségek valamelyikén. A felek között a szerződés a vásárlás elfogadásával és elküldésével jön létre, illetve amennyiben a felek a teljesítési feltételekről tovább egyeztetnek, akkor valamennyi lényeges feltétel tisztázását követően. A felek a jelen pontban leírt folyamat eredményeképp egyszeri alkalomra szóló, határozott ideig tartó szerződést hoznak létre. A szerződés a tanfolyam teljesítésével megszűnik.
 
A megrendelésben meghatározott feltételeket a vásárló a szerződés létrejöttét követően egyoldalúan nem módosíthatja.
 
d. Teljesítés
TÉRA a végleges visszaigazolásban szereplő adatokkal teljesíti a vásárló megrendelését az ott meghatározott határidőn belül. Átutalással (illetve bankkártyával) történő fizetés esetén TÉRA a vételár beérkezését követően kezdi meg a teljesítést, illetve a tanfolyam megadott időpontjában, időpontjaiban.
 
3. A létrejött szerződés
TÉRA és a vásárló között létrejött szerződés nyelve magyar és nem minősül írásbeli szerződésnek. TÉRA az adatvédelmi szabályoknak megfelelően, az Adatvédelmi
Nyilatkozatban meghatározott módon tárolja a megrendelések adatait, és azok utólag hozzáférhetőek, kivéve, ha az Adatvédelmi Nyilatkozatban szabályozott módon a megrendelés adatait törölte. 
 
4. Hibás teljesítés
TÉRA teljesítése hibásnak minősül, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek. Nem minősül hibás teljesítésnek, ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett.
 
a. Jótállás
TÉRA sem jogszabály, sem pedig önkéntes vállalás alapján nem köteles jótállásra.
 
5. Késedelem
Amennyiben TÉRA a vállalt határidőn belül nem tartja meg a tanfolyamot, vagy az előre egyeztetett, módosított időpontban sem tartja meg a tanfolyamot, a vásárló követelheti a teljesítést, illetve ha a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől.  A vásárló a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítása nélkül is elállhat a szerződéstől, ha
  • a szerződést a felek megállapodása alapján vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, vagy
  • a vásárló az utólagos teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűzött, és a póthatáridő eredménytelenül telt el.
Ha a vásárló a szerződésszerűen felajánlott és teljesített szolgáltatást nem fogadja el, akkor késedelembe esik, amely kizárja TÉRA egyidejű késedelmét.
 
A vásárló fizetési késedelme esetén TÉRA a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.
 
6. Elállási jog
a. Az elállási jog gyakorlásának szabályai
A jelen pont szerinti elállási, illetve felmondási jog csak akkor illeti meg a vásárlót, ha a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek – a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak – minősül.
 
A vásárló indokolás nélkül elállhat TÉRA-val a weblapon keresztül kötött szerződéstől
  • a tanfolyam
  • több tanfolyam esetén az utoljára szolgáltatott tanfolyam
  • több tételből vagy darabból álló tanfolyam esetén az utoljára szolgáltatott tétel
átvételétől, illetve szolgáltatás nyújtása esetén a szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül. Az elállási jog a szerződés létrejöttének napjától illeti meg a vásárlót, tehát elállásra a tanfolyam teljesítése előtt is jogosult.
 
A vásárló elállási jogát TÉRÁ-hoz és TÉRA részére kézbesített egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A vásárló nyilatkozatát akár postai küldeményben, akár e-mail útján eljuttathatja TÉRÁ-hoz.
 
b. Szolgáltatások visszatérítése
A vásárló elállása esetén TÉRA az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a vásárló által ellenszolgáltatásként fizetett teljes összeget, az igénybe vett fizetési móddal megegyező módon. Ha a vásárló beleegyezik, és a vásárlót ebből adódóan semmilyen többletköltség nem terheli, TÉRA más fizetési módot is alkalmazhat.
 
c. Felmondás
Ha a vásárló kérésére TÉRA már az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt megkezdi a szolgáltatás teljesítését, a vásárló az elállásra nyitva álló határidőn belül a szerződés felmondására jogosult. Ebben az esetben a vásárló a teljesítéssel arányosan köteles megfizetni a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt összegét.
 
7. Jogérvényesítési lehetőségek
A vásárló panaszaival közvetlenül TÉRA-hoz fordulhat a jelen ÁSZF 1. pontjában megadott elérhetőségeken. TÉRA a panaszt kivizsgálja és álláspontjáról 30 napon belül tájékoztatja a vásárlót.
 
A vásárló TÉRA-val szemben fennálló követeléseit bírósági úton érvényesítheti. Amennyiben a vásárló a vitás ügyét már korábban megpróbálta közvetlenül TÉRA-val rendezni, a vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.