Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Thylia Kft. (a továbbiakban: TÉRA) által üzemeltetett honlapokról elérhető, a https://www.terakademia.hu/ című honlapon működő  vásárlások során TÉRA és a vásárló között létrejövő szerződéseket.
 
1. TÉRA adatai
Cégnév: Thylia Kft.
Székhely: 1031 Budapest, III. kerület 3, Nánási út 2. A.ép. 4.em. 61.
Cégjegyzékszám: 01-09-928143
Adószám: 14966848-1-41
E-mail: [email protected]
Telefon: +36 20 383 5358
 
2. A vásárlás menete
a. A tanfolyam kiválasztása
A vásárló a wweboldalon böngészhet az adott tanfolyamok között. Kétféle tanfolyam típus létezik. Azon tanfolyamok, melyek egy időpontban kerülnek megrendezésre és egyösszegben megfizethetőek, a tanfolyamra való jelentkezés folyamán eljut a látogató a fizetési folyamathoz. Azon tanfolyamok, melyek több időpontosak, illetve több naposak, részletfizetési lehetőséggel fizethetőek meg. Ezen befizetésekhez TÉRA minden jelentkező számára egyedi fizetési azonosítót küld emailben, a fizetési instrukciókkal együtt. A jelentkezőnek az emailben megadott egyedi azonosítót, illetve az adott részlet megfizetéséhez szükséges összeget kell megfizetnie.
 
b. Regisztráció, adatszolgáltatás
A tanfolyamra való jelentkezéshez a vásárlónak szükséges megadnia a következő adatokat: név, email cím, telefonszám. TÉRA a tanfolyamra jelentkezők adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon kezeli.
 
c. Jelentkezési adatok feldolgozása
TÉRA a jelentkezés beérkezésétől számított 24 órán belül feldolgozza a jelentkezést, és szükség esetén felveszi a vásárlóval a kapcsolatot a megadott elérhetőségek valamelyikén. A felek között a szerződés a vásárlás elfogadásával és elküldésével jön létre, illetve amennyiben a felek a teljesítési feltételekről tovább egyeztetnek, akkor valamennyi lényeges feltétel tisztázását követően. A felek a jelen pontban leírt folyamat eredményeképp egyszeri alkalomra szóló, határozott ideig tartó szerződést hoznak létre. A szerződés a tanfolyam teljesítésével megszűnik.
 
A megrendelésben meghatározott feltételeket a vásárló a szerződés létrejöttét követően egyoldalúan nem módosíthatja.
 
d. Teljesítés
TÉRA a végleges visszaigazolásban szereplő adatokkal teljesíti a vásárló megrendelését az ott meghatározott határidőn belül. Átutalással, illetve bankkártyával történő fizetés esetén TÉRA a vételár beérkezését követően kezdi meg a teljesítést, illetve a tanfolyam megadott időpontjában, időpontjaiban.
 
3. A létrejött szerződés
TÉRA és a vásárló között létrejött szerződés nyelve magyar és nem minősül írásbeli szerződésnek. TÉRA az adatvédelmi szabályok figyelembe vételével tárolja a megrendelések adatait és azok utólag hozzáférhetőek, kivéve, ha TÉRA az Infotv. és az Ektv. rendelkezéseinek, illetve az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott feltételeknek megfelelően törölte az adott megrendelés adatait.
 
4. Hibás teljesítés
TÉRA teljesítése hibásnak minősül, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek. Nem minősül hibás teljesítésnek, ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett.
 
a. Jótállás
TÉRA sem jogszabály, sem pedig önkéntes vállalás alapján nem köteles jótállásra.
 
5. Késedelem
Amennyiben TÉRA a vállalt határidőn belül nem tartja meg a tanfolyamot, vagy az előre egyeztetett, módosított időpontban sem tartja meg a tanfolyamot, a vásárló követelheti a teljesítést, illetve ha a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől.  A vásárló a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítása nélkül is elállhat a szerződéstől, ha
 • a szerződést a felek megállapodása alapján vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, vagy
 • a vásárló az utólagos teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűzött, és a póthatáridő eredménytelenül telt el.
Ha a vásárló a szerződésszerűen felajánlott és teljesített szolgáltatást nem fogadja el, akkor késedelembe esik, amely kizárja TÉRA egyidejű késedelmét.
 
A vásárló fizetési késedelme esetén TÉRA a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.
 
6. Elállási jog
a. Az elállási jog gyakorlásának szabályai
A jelen pont szerinti elállási, illetve felmondási jog csak akkor illeti meg a vásárlót, ha a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek – a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak – minősül.
 
A vásárló indokolás nélkül elállhat TÉRA-val a weblapon keresztül kötött szerződéstől
 • a tanfolyam
 • több tanfolyam esetén az utoljára szolgáltatott tanfolyam
 • több tételből vagy darabból álló tanfolyam esetén az utoljára szolgáltatott tétel
átvételétől, illetve szolgáltatás nyújtása esetén a szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül. Az elállási jog a szerződés létrejöttének napjától illeti meg a vásárlót, tehát elállásra a tanfolyam teljesítése előtt is jogosult.
 
A vásárló elállási jogát TÉRÁ-hoz és TÉRA részére kézbesített egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A vásárló nyilatkozatát akár postai küldeményben, akár e-mail útján eljuttathatja TÉRÁ-hoz.
 
b. Szolgáltatások visszatérítése
A vásárló elállása esetén TÉRA az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a vásárló által ellenszolgáltatásként fizetett teljes összeget, az igénybe vett fizetési móddal megegyező módon. Ha a vásárló beleegyezik, és a vásárlót ebből adódóan semmilyen többletköltség nem terheli, TÉRA más fizetési módot is alkalmazhat.
 
A vásárló köteles a tanfolyamot az elállás közlésétől számított 14 napon belül saját költségén visszaszolgáltatni TÉRA részére.
 
c. Felmondás
Ha a vásárló kérésére TÉRA már az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt megkezdi a szolgáltatás teljesítését, a vásárló az elállásra nyitva álló határidőn belül a szerződés felmondására jogosult. Ebben az esetben a vásárló a teljesítéssel arányosan köteles megfizetni a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt összegét.
 
7. Jogérvényesítési lehetőségek
A vásárló panaszaival közvetlenül TÉRA-hoz fordulhat a jelen ÁSZF 1. pontjában megadott elérhetőségeken. TÉRA a panaszt kivizsgálja és álláspontjáról 30 napon belül tájékoztatja a vásárlót.
 
A vásárló TÉRA-val szemben fennálló követeléseit bírósági úton érvényesítheti. Amennyiben a vásárló a vitás ügyét már korábban megpróbálta közvetlenül TÉRA-val rendezni, a vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.
 
8. TÉRATÉKA
A Tudatos Életreform Akadémia TÉRA által létrehozott TÉRATÉKA egy olyan internetes felület, amelynek célja adományok és cserelehetősségek katalogizálása. Pénzért értékesíteni kívánt termékek vagy szolgáltatások megjelenítése ezen a felületen nem lehetséges, erre számos más, a célra kifejlesztett portál áll az eladók rendelkezésére.
 
A TÉRATÉKA minőségi termékeket és szolgáltatásokat katalogizál. Célunk a tagok és látogatók életminőségének javítása - a kereskedelemben elérhető termékek és szolgáltatások körén túllépve-, adományok és cserealapok összegyűjtése által. Nem kívánjuk a termék és szolgáltatáskínálat teljes spektrumát lefedni, ez szinte lehetetlen vállalkozás is lenne a részünkről, ezért a szűkítést és kínálatok becsatornázását alapelveinkhez igazodva kívánjuk megtenni. A TÉRATÉKÁ-t létrehozó szervezet alapcéljaihoz igazodva az alábbi elvárásokat határozunk meg az oldalon megjelenített hirdetésekkel szemben. (A megadott feltételek a tagok javaslatai alapján bővülhetnek, amennyiben ezek nem sértik az alapító szervezet céljait.)
 
Eszközök, amelyek legalább egy alábbi feltételnek megfelelnek:
 • a családi háztartásban nélkülözhetetlen;
 • komfortérzetet növel; 
 • gyógyászati célból készült;
 • egészségmegőrzést szolgál;
 • biztonságnövelő;
Termékek, amelyek legalább egy alábbi feltételnek megfelelnek:
 • könyv;
 • gyógyhatású készítmény;
 • gyógyszer;
 • sporteszköz;
 • képzőművészeti tárgy;
 • manufaktúra/kézműves termék;
 • otthonteremtést szolgáló termék;
 • kisbabáknak vagy gyerekeknek szánt termék;
 • őstermelői portéka;
Szolgáltatások, amelyek legalább egy alábbi feltételnek megfelelnek:
 • életminőséget javító;
 • gyógyító, regeneráló;
 • egészségmegőrző;
 • mozgás és sportjellegű
 • terápiás foglalkozás;
 • oktatás/képzés;
 • művészeti jellegű;
 • családsegítő;
 • ezoterikus;
A TÉRATÉKA nem vállal felelősséget a tagok által megadott leírásokért, az oldalon bonyolított adományokért és cserékért. A meghirdetett termékekhez, eszközökhöz vagy szolgáltatásokhoz feltöltött képek valódiságáért és a leírásban megadott információkért teljes mértékben a tagok vállalják a felelősséget.